Poradnia specjalistyczna

Poradnictwo prawne

Rodzina jest systemem połączonym więziami o charakterze prawnym. Stosunki te dotyczą pokrewieństwa członków rodziny oraz wynikających z niego praw i obowiązków. Każda rodzina włączona jest także w życie społeczne z którym łączą ją relacje prawne np. wynikające ze stosunku pracy. Prawo państwowe ma znaczenie dla funkcjonowania rodziny, a rodzina w cyklu swojego życia  ulega zmianom, którym towarzyszą przemiany więzi prawnych.

Szczególnej pomocy potrzebuje rodzina doświadczająca kryzysu związanego z jej rozpadem, chorobą, śmiercią członka rodziny, bezrobociem bądź inną sytuacją, która przekracza możliwości samodzielnego radzenia sobie rodziny w obszarze prawnym.

Poradnictwo prawne obejmuje zarówno udzielenie informacji prawnej, jak i udzielenie porady ukierunkowanej na konkretną sytuację osoby zgłaszającej się do poradni.

OBSZARY POMOCY PRAWNEJ

Prawo rodzinne

 • prawa i obowiązków małżonków w sytuacji uzależnienia, choroby jednego z nich
 • doradztwa w sytuacji gdy małżeństwo zmierza ku separacji lub rozwodowi
 • doradztwo dotyczące dochodzenia wymagalnych alimentów
 • małoletnie macierzyństwo i ojcostwo

Separacja trwała lub czasowa  z zachowaniem węzła małżeńskiego

 • doradztwo w sytuacji zdrady małżeńskiej
 • doradztwo w innych sytuacjach rodzinnych

Orzeczenie stwierdzenia nieważności małżeństwa zawartego w Kościele katolickim

 • doradztwo przedprocesowe przy istnieniu wątpliwości co do zachodzenia lub nie przesłanek do unieważnienia/stwierdzenia nieważności małżeństwa

Prawo pracy

 • w szczególności prawa i obowiązki pracującego rodzica – będącego w związku małżeńskim lub samotnie wychowującego dziecko
 • problemy dotyczące potencjalnej dyskryminacji rodziców w miejscu pracy
 • problematyka nieuzasadnionego wypowiadania stosunków pracy
 • urlopy rodzicielskie i zasady korzystania z nich, doradztwo w dochodzeniu swoich praw z tytułu zawartych umów o pracę lub innych podobnych
 • prawa rodziców do żałoby i pochowania dziecka martwo urodzonego

Profilaktyka przemocy dotykającej rodziny

 • doradztwo dla osób – ofiar, doświadczających typowych zachowań przemocowych oraz nowych form przemocy jak stalking, hejt internetowy, naruszanie godności, czci, dobrego imienia w szkole, miejscu pracy itp.)

Mediacja

 • szeroko rozumianego doradztwa w kryzysie (m.in. doradztwo w konstruowaniu ugód wywierających skutki prawne)

Poradnictwo duszpasterskie

Poradnictwo duszpasterskie rodzinie jest wyrazem troski Kościoła o osoby, które posiadają szczególne powołanie do stworzenia wspólnoty życia i miłości. Św. Jan Paweł II, papież rodzin, bardzo często nazywał rodzinę centrum i sercem cywilizacji miłości. Poradnictwo duszpasterskie wychodząc od zamysłu Boga względem sakramentalnego małżeństwa i rodziny zwraca szczególną uwagę na ludzką miłość, towarzyszy na drodze jej oczyszczania oraz czynienia z niej znaku obecności Boga wśród ludzi. Poradnictwo duszpasterskie stara się spoglądać na rzeczywistość współczesnej rodziny w całej jej złożoności, w jej światłach i cieniach.

OBSZARY POMOCY

 • przygotowanie do sakramentu chrztu i sakramentu małżeństwa w kontekście trudnych sytuacji rodzinnych
 • w drodze ku pełni życia małżeńskiego poprzez ukazywanie miłości małżeńskiej w perspektywie życia sakramentalnego
 • kształtowanie postaw prorodzinnych
 • odpowiedzialne rodzicielstwo
 • religijne wychowanie dzieci
 • kryzysy małżeńskie i rodzinne
 • sytuacja zdrady małżeńskiej lub inne trudne sytuacje rodzinne
 • wsparcie w sytuacji rozpadu małżeństwa
 • osoby żyjące związkach niesakramentalnych
 • sytuacje choroby lub śmierci osób najbliższych
 • pomoc skierowana do osób homoseksualnych

Poradnictwo macierzyńskie

Macierzyństwo jest dla kobiety sytuacją zwrotną. Oznacza to doświadczenie, które  wpływa na jej życie w taki sposób, że macierzyństwo staje się na zawsze punktem odniesienia w życiu kobiety. Macierzyństwo jest procesem, czyli jest ciągłością doświadczenia zapoczątkowanego w relacji z własną matką, w odniesieniu do której stajemy się matkami dla swoich dzieci…Współczesny świat pokazuje nam jak być matką, kształtują się różne modele macierzyństwa. Kobiety zadają sobie jednak pytanie jaką matką mam być? Co to znaczy dla mnie, że zostanę matką? Czy poradzę sobie w moim macierzyństwie? Dlaczego nie chcę być matką? Te pytania naturalnie towarzyszą kobiecie…

Poradnictwo macierzyńskie to konsultacje z psychologiem, terapeutą, doradcą życia rodzinnego, doradcą laktacyjnym, pedagogiem, instruktorem metod naturalnego rozpoznawania płodności

OBSZARY POMOCY

 • relacja z dzieckiem w okresie ciąży i po urodzeniu dziecka
 • sytuacja diagnozy o niepełnosprawności lub nieuleczalnej chorobie dziecka
 • trudności związane z macierzyństwem nastoletniej córki
 • brak akceptacji późnego macierzyństwa
 • wzmocnienie kompetencji macierzyńskich
 • poradnictwo laktacyjne
 • naturalne rozpoznawanie płodności po porodzie
 • macierzyństwo adopcyjne
 • macierzyństwo utracone

Naprotechnologia

text...


Psychoterapia

Psychoterapia jest procesem oddziaływań psychologicznych, inicjowanych przez psychoterapeutę, które mają na celu leczenie pacjenta usuwanie zaburzeń w przeżywaniu świata przez pacjenta.  

text...


Mediacje rodzinne

text...