Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków


TOWARZYSZYMY NA DRODZE PRZYGOTOWANIA DO MAŁŻEŃSTWA

Projekty

 Działania pomocowe dla rodzin realizowane były m. in. w ramach projektów:

Projekty zrealizowane:

1.     Rodzina mimo wszystko. Poradnictwo rodzinne w obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich

a)    Działania: pomoc specjalistyczna dla rodzin, działania aktywizujące rodzinę do rozwoju, coaching rodzicielski

b)    Źródło finansowania: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej/ Fundacja Towarzyszenia Rodzinie

c)     Okres realizacji: 1.08.2021-29.11.2022

d)    Obszar realizacji: województwo małopolskie

e)    Miejsce realizacji: powiat wadowicki i chrzanowski (poradnie w Chrzanowie i Wadowicach)

f)      Liczba osób objętych działaniem: 50

g)    Efekty: Włączenie poradnictwa specjalistycznego w dwóch Poradniach Życia Rodzinnego na terenie powiatów wadowickiego i chrzanowskiego oraz objęcie wsparciem kilkudziesięciu osób w ramach 460 godzin dyżurów specjalistów: psychologa, pedagoga, doradcy rodzinnego, psychoterapeuty, prawnika, terapeuty uzależnień, mediatora.

2.     My dla rodziny, rodzina dla nas. Wspieranie rodzin z uwzględnieniem ich zasobów własnych w powiecie chrzanowskim i wadowickim. 

a)    Działania:

ï       Dwa cykle warsztatów w oparciu o program „Szkoła dla rodziców"

ï       Dwie edycje warsztatów z komunikacji interpersonalnej w rodzinie

ï       80 spotkań w poradniach w Wadowicach i Chrzanowie dla dzieci i młodzieży

b)    Źródło finansowania: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

c)     Okres realizacji: 1.08.2022-30.11.2022

d)    Obszar realizacji: województwo małopolskie

e)    Miejsce realizacji: powiat chrzanowski i wadowicki (poradnie w Chrzanowie i Wadowicach)

f)      Liczba osób objętych działaniem: 38

g)    Efekty: Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, podniesienie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży, podniesienie kompetencji komunikacyjnych w rodzinie w szczególności w diadzie małżeńskiej lub rodzicielskiej.

4.     Wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy oraz osób pomagających uchodźcom na terenie województwa małopolskiego. 

a)    Działania: 

  • Pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy oraz osób pomagających uchodźcom prowadzona w formie telefonicznej i stacjonarnej.
  • Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Fundacji Towarzyszenia Rodzinie z zakresu interwencji kryzysowej w obliczu traumy wojennej.
  • Zrealizowanie dwóch superwizji grupowych dla osób udzielających pomocy.

b)    Źródło finansowania: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

c)     Okres realizacji: 4.07.2022-16.09.2022

d)    Obszar realizacji: województwo małopolskie

e)    Miejsce realizacji: Poradnia w Krakowie ul. Faustyny 70, Poradnia w Wadowicach ul. E. i K. Wojtyłów 13

f)      Liczba osób objętych działaniem

g)    Efekty: Wsparcie i pomoc specjalistyczna osób, w tym dzieci, młodzieży, a także kobiet, które musiały opuścić swój dom, krewnych i męża i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z koniecznością dostosowania się do życia w innym kraju. 

3.     Rodzina mimo wszystko 2. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa małopolskiego. 

a)    Działania:

ï       Powstanie specjalistycznych poradni w Zakopanem, Nowym Targu i Myślenicach

ï       Pomoc specjalistyczna z zakresu poradnictwa rodzinnego (terapia rodzinna, terapia indywidualna, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, uzależnień, porady prawne); łącznie 484 godziny

b)    Źródło finansowania: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

c)     Okres realizacji: 1.08.2022-30.11.2022

d)    Obszar realizacji: województwo małopolskie

e)    Miejsce realizacji: powiaty tatrzański, nowotarski, myślenicki (poradnie w Zakopanem, Nowym Targu, Myślenicach)

h)    Liczba osób objętych działaniem: 81

f)      Efekty: Zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z usług specjalistów dla funkcjonowania rodziny. Zwiększenie dostępności pomocy specjalistycznej dla rodzin zamieszkujących obszary wiejskie i miejsko-wiejskie wybranych do projektu powiatów, wypracowanie dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania poradnictwa rodzinnego na szczeblu lokalnym i jego sieciowanie (nowoutworzone poradnie są elementem szerszego systemu poradni obsługiwanych przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie). 

Projekty w trakcie realizacji lub przyznane:

5.     Mamy dają radę! Wsparcie psychospołeczne samotnych kobiet w ciąży i samotnych matek wychowujących dzieci do pierwszego roku życia. 

a)    Działania: 

  • Spotkania diagnostyczne, które ukierunkują sposób pomocy beneficjentkom;
  • Terapeutyczne zajęcia grupowe (z wykorzystaniem arteterapii -i technik projekcyjnych);
  • Prelekcje i warsztaty psychoedukacyjne w zakresie wzmacniania kompetencji rodzicielskich;
  • Treningi sensoryczne matek z dziećmi;
  • Konsultacje ze specjalistami /sesje terapeutyczne w zakresie : wsparcia okołoporodowego, analizy więzi prenatalnej, wczesnego wspomagania rozwoju, prawa rodzinnego, laktacji, zdrowia psychicznego, budowania i wzmacniania więzi między matką i dzieckiem;
  • Wyposażenie pokoju terapeutycznego w Domu Samotnej Matki w Wadowicach;
  • Spotkania zespołu specjalistów zaangażowanych w projekt, celem opracowywania planu pracy, ewaluacji podejmowanych działań.

b)    Źródło finansowania: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

c)     Okres realizacji: 01.07.2022 – 30.11.2023

d)    Obszar realizacji: województwo małopolskie

e)    Miejsce realizacji: siedziba Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, ul. Faustyny 70 w Krakowie, Specjalistyczne Poradnie w Wadowicach i Chrzanowie - uruchomione w ramach projektu Rodzina Mimo wszystko , DSM Kraków, ul. Przybyszewskiego 39, DSM Wadowice ul. Sadowa 1

f)      Liczba osób objętych działaniem: do 31 lipca 2023 r : 31

g)    Efekty: Diagnoza problemów, z którymi borykają się samotne kobiety w macierzyństwie. Wzmocnienie więzi matki z dzieckiem poprzez zajęcia indywidualne i grupowe. Wzmocnienie kompetencji rodzicielskich w szczególności związanych z realizacją zadań opiekuńczo-wychowawczych, wzmocnienie zasobów osobistych, które umożliwią beneficjentkom samodzielne funkcjonowanie w środowisku po opuszczeniu DSM, pomogą nawiązywać i utrzymywać więzi społeczne. 

6.     Rodzina przede wszystkim. Budowa pozytywnej wizji rodziny, integracja oraz zapewnienie wsparcia w sytuacjach trudnych dla rodzin z terenów miejsko-wiejskich województwa małopolskiego. 

a)    Działania:

b)    Źródło finansowania:

c)     Okres realizacji

d)    Obszar realizacji

e)    Miejsce realizacji

f)      Liczba osób objętych działaniem

g)    Efekty

  

Na skróty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram