Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem zorganizowanego systemu sprzedaży w postaci sklepu internetowego, oferującego swoje produkty pod adresem internetowym: https://ftrodzinie.pl/sklep/. 

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

1) adresu poczty elektronicznej: sklep@ftrodzinie.pl

2) telefonicznie pod numerem telefonu 512 180 000 w godzinach pracy Sklepu (pn.-pt. od 17.00 do 20.00)

3) <formularza kontaktowego> znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy

 

§ 1

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Sprzedawca – Fundacja Towarzyszenia Rodzinie imienia prof. Stanisława Grygiela pod adresem: ul. Siostry Faustyny 70, 30-608 Kraków wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000792907. 
 3. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
  a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.
 4. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu; przedmiot Umowy Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 6. Sklep – serwis internetowy, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta, dostępny pod adresem: https://ftrodzinie.pl/sklep/ za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Klientom Produkty.
 7. Strony – Sprzedawca i Klient.
 8. Strona Sklepu – każda strona i podstrona internetowa, znajdująca się pod adresem: https://ftrodzinie.pl/sklep/.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności  i akceptacja postanowień tych dokumentów najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
 2. Wykaz oferowanych przez Sprzedawcę Produktów znajduje się każdorazowo na Stronie Sklepu.
 3. Regulamin dotyczy sprzedaży detalicznej Produktów za pośrednictwem Sklepu. Sprzedaż hurtowa możliwa jest po wcześniejszym ustaleniu odrębnych warunków ze Sprzedawcą.
 4. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wytwarzane przez Sprzedawcę, bądź na jego zlecenie. Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski z uwzględnieniem wszelkich wymogów przewidzianych w przepisach prawa polskiego i europejskiego.

 

§3

Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Strony Sklepu, elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, jak również telefonicznie w drodze kontaktu z działem obsługi klienta.
 3. Zamówienia składane za pośrednictwem Strony Sklepu można składać 24 godziny na dobę,
  7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 4. Dla skutecznego złożenia Zamówienia, konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza Zamówienia, tj. w szczególności danych kontaktowych Klienta, w tym dokładnego adresu, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail Klienta.
 5. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie wskazanych przez niego danych osobowych w zbiorze danych Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kwestie związane z polityką prywatności Sklepu, w tym w szczególności dotyczące wglądu, poprawienia oraz usunięcia danych ze zbioru danych Sprzedawcy, dostępne są na Stronie Sklepu w niniejszym dokumencie oraz dokumentach „Polityka prywatności” i ,,Regulamin Serwisu’’.
 6. Klient w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia, może zlecić Sprzedawcy przechowywanie swoich danych osobowych na potrzeby przetworzenia ich w celu realizacji kolejnego Zamówienia. Klient w tym celu podaje osobisty login i hasło, które jest niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonym przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachować go w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Jednemu loginowi może być przyporządkowane wyłącznie jedno konto Klienta.
 7. Klient po złożeniu Zamówienia otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, wyszczególniającą rodzaj, ilość oraz cenę zamówionych Produktów, sposób i termin płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze,
  a mianowicie w postaci wiadomości e-mail.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Produkty. Przejście własności Produktów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Produkty (zastrzeżenie przejścia prawa własności).

 

§4

Koszty i termin wysyłki

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub wskazanym przez Klienta w danych, stanowiących konto Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu.
  W przypadku zmiany adresu doręczenia, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o tym fakcie. Sprzedający w przypadku błędnego wskazania przez Klienta adresu w Zamówieniu, wezwie niezwłocznie Klienta do wskazania poprawnego adresu. Sprzedawca nie odpowiada za wskazanie błędnego adresu przez Klienta, a realizacja Zamówienia na błędnie wskazany adres jest uważana za zrealizowane Zamówienie.
 2. Produkt jest dostarczany za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu zajmującego się doręczaniem przesyłek InPost (InPost Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. WIELICKA 28, 30-552 KRAKÓW, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543759, numer NIP: 6793108059, numer REGON: 360781085. Klient każdorazowo wskazuje sposób dostawy oraz wybór przesyłki. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru osobistego Produktów w swojej siedzibie, po wcześniejszym zgłoszeniu Klienta. Szczegółowe informacje na temat świadczenia usług przez InPost można znaleźć tutaj: https://inpost.pl/regulaminy, natomiast informacje o przetwarzaniu danych przez InPost można znaleźć w tym miejscu: https://inpost.pl/polityka-prywatnosci. 
 3. Produkt dostarczany jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na Stronie Sklepu. Przy wyborze opcji płatności przelewem, do czasu podanego na Stronie Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 4. Klient ponosi wszelkie koszty związane z doręczeniem Produktu. Szczegółowy cennik dostawy Produktów znajduje się na Stronie Sklepu, w zakładce „koszty dostawy”. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz gabarytu Produktu.
 5. Koszt dostawy niektórych Produktów wielkogabarytowych może ulec zmianie, niezależnie od udostępnionego cennika dostawy. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o takim przypadku drogą mailową lub telefonicznie, po złożeniu Zamówienia. W przypadku zmiany kosztów dostawy termin do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, rozpoczyna bieg od dnia poinformowania Klienta
  o zmianie kosztów dostawy.

 

§ 5 

Płatności

 1. Sprzedawca najpóźniej w chwili doręczenia Produktu przekaże Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT za sprzedane Produkty. Dokument może być przekazany w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia.
 2. Klient w Zamówieniu każdorazowo dokonuje wyboru sposobu płatności, ze wskazanych poniżej:

a) za pobraniem – przy odbiorze Produktu

b) przelewem  – na rachunek bankowy Sprzedawcy - płatność realizowana jest za pomocą modułu Przelewy24.pl - vide §5a

3. w przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy
w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta

§5a

Regulacje Przelewy24.pl

 1. Należy mieć na uwadze, że dokonując przelewu za pośrednictwem modułu Przelewy24.pl jednym z odbiorców Pana/Pani danych osobowych jest Przelewy24.pl, co ma związek z wykonaniem wybranej operacji płatności. Dlatego celem realizacji umowy przekazujemy dane osobowe do pośrednika w płatności – Przelewy24.pl, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. W związku z wykonywaniem płatności elektronicznych za pomocą wybranych sposobów dostarczanych przez Przelewy24.pl, przedmiotowe usługi świadczy PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Autoryzacja płatności odbywa się zgodnie z wymaganiami banku Klienta lub wydawcy karty płatniczej.
 3. Przy realizacji Usługi Płatności Przelewy24.pl (czyli wykonaniu umowy sprzedaży) rozliczenia transakcji kartą płatniczą i przelewem internetowym przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.pl, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin. 
 4. Aktualny regulamin płatności oraz polityka prywatności Przelewy24.pl będzie dostępny
  w trakcie realizowania płatności.
 5. Celem dopełnienia należytej staranności, pomimo zapisu wskazanego w pkt 4, podajemy dostępny na dzień 31 października 2022 r.:
  1. regulamin płatności Przelewy24.pl https://www.przelewy24.pl/regulamin
  2. politykę cookies i politykę prywatności Przelewy24.pl  https://www.przelewy24.pl/polityka-plikow-cookies
  3. klauzulę informacyjną Przelewy24.pl, który staje się odrębnym Administratorem danych osobowych, w chwili gdy Państwo dokonują płatności za produkty: https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-akceptanci
 6. Za wykonanie przelewu za pośrednictwem Przelewy24.pl Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat. Wszelkie dodatkowe płatności mogą wynikać z tabeli opłat i prowizji banku Darczyńcy.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl. 

§ 6

Odbiór Produktów

 1. Dostawy Produktów realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Klient przy odbiorze Produktu/ów zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu taśm lub plomb zabezpieczających naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy taśmy (plomby) są zerwane, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tej okoliczności. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o ewentualnych brakach ilościowych, uszkodzeniach, bądź wszelkich wadach fizycznych Produktu.

 

§7 

Odstąpienie od umowy


1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22kodeksu cywilnego, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów:

a) przekraczających sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę

b) bezpośrednich zwrotu Produktu

 1. Klient, w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi koszty, określone w § 7 ust. 1 Regulaminu.
 2. Klient w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania Produktu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Klienta o odstąpieniu od umowy.
 4. Wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, stanowi <załącznik nr 1> do Regulaminu.
 5. Przepisów § 7 ust. 1-4 Regulaminu nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli Klient jest zobowiązany z tytułu umowy sprzedaży do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 zł.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) gdzie przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

b) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism

 

§8

Procedura reklamacji

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i pozbawione wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Wybrane Produkty mogą być objęte dodatkową gwarancją. Podstawą określenia warunków gwarancji jest wyłącznie dokument gwarancyjny wydany przez Sprzedawcę Klientowi. Brak wydania przedmiotowego dokumentu wyłącza objęcie ochroną gwarancyjną wskazanych Produktów.
 3. W przypadku ujawnienia się wad fizycznych w Produkcie, istniejących w chwili zawarcia umowy sprzedaży, bądź stwierdzenia niezgodności z umową dostarczonego Produktu, Klient powinien zgłosić ten fakt, lecz nie później, niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o istnieniu wady lub niezgodności Produktu z umową. W reklamacji Klient musi wskazać na rodzaj wady, bądź rodzaj niezgodności oraz jednocześnie dostarczyć Produkt do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, tj. na adres: Fundacja Towarzyszenia Rodzinie imienia prof. Stanisława Grygiela, ul. Siostry Faustyny 70, 30-608 Kraków. 

Wszystkie reklamacje Klientów powinny być wysyłane na adres Sprzedawcy, wskazany w § 8 ust. 3 Regulaminu.

 1. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń klienta.
 2. W przypadku usunięcia wad Produktów, bądź wymiany Produktu na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkt wolny od wad na swój koszt.

 

§9

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Kwestie związane z polityką prywatności oraz ochroną udostępnianych przez Klientów danych osobowych zawarte są w poniższej klauzuli oraz w dodatkowych dokumentach: „Polityka prywatności” oraz „Regulamin serwisu”, dostępnych na Stronie Fundacji Towarzyszenia Rodzinie.

Użytkownik sklepu (Klient) wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie oraz przyjmuje do wiadomości, że:

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), w związku z czym zgodnie z art. 13 RODO Fundacja Towarzyszenia Rodzinie informuje, co następuje:

 1. Administratorem podanych przez Pana/Panią w niniejszym formularzu danych osobowych jest Fundacja Towarzyszenia Rodzinie imienia prof. Stanisława Grygiela, ul. Siostry Faustyny 70, 30-608 Kraków („Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.
 3. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celu i na potrzeby prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania Fundacji oraz zapewnienia realizacji Pana/Pani praw i obowiązków jako użytkownika serwisu lub Klienta Sklepu w zależności od podejmowanych przez Pana/Panią działań za pośrednictwem Serwisu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku realizacji Umowy sprzedaży - art. 6 ust. 1
  lit. b RODO.
 5.  W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dot. funkcjonowania konta Klienta. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wnioskiem o usunięcie danych użytkownika serwisu Sklepu.
 6. Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez okres, w którym będzie Pan/Pani użytkownikiem serwisu Sklepu oraz będą przetwarzane po zakończeniu tego czasu dla celów księgowych, prawnych i archiwalnych. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania usunięcia danych. W przypadku danych związanych z procesem zakupu dane będą przechowywane zgodnie z wymogami księgowymi.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: księgowości oraz kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem i efektywnego działania Fundacji.
 8. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz każdy inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który zostanie powołany
 1. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Fundacją a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
 2. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałyby Państwa dane i automatycznie je analizowały na potrzeby realizacji działań marketingowych.
 3. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, tj. diod@diecezja.krakow.pl.

§10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) – w odniesieniu do umów konsumenckich – oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
  z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
Na skróty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram