Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

Statut Fundacji

Jest podmiotem, który podejmuje bardzo liczne i zróżnicowane działania mające na celu wsparcie małżeństw i rodzin w naszym społeczeństwie, zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego. Cele statutowe Fundacji Towarzyszenia Rodzinie (FTR) w zdecydowanej większości skupiają się na wsparciu rodziny i jej członków na różnych etapach rozwoju i w zróżnicowanych sytuacjach życiowych. Wśród celów tych wymienione są między innymi takie działania jak:

 • wspieranie rodziny, w tym małżeństwa, rodzicielstwa naturalnego, pieczy zastępczej oraz adopcji, 
 • świadczenie kompleksowej pomocy kobietom w ciąży i matkom z małoletnimi dziećmi w okresie przed porodem i po urodzeniu dziecka,
 • wspieranie małżeństw i rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne,
 • wspieranie rozwoju rodziny oraz osób przygotowujących się do życia w rodzinie w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej, duchowej i edukacyjne,
 • wspieranie rozwoju kobiet i mężczyzn oraz działalności na rzecz poszanowania ich godności,
 • działalność na rzecz rodziny w kształtowaniu postaw świadomego i odpowiedzialnego macierzyństwa, rodzicielstwa oraz ochrony praw dziecka,
 • wspieranie osób zagrożonych w trudnej sytuacji życiowej, w tym podejmowanie działań pomocowych na rzecz poprawy jakości życia w wymiarze osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym,
 • działania wspierające skierowane do seniorów,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • profilaktyka i terapia uzależnień oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
 • wspieranie utalentowanych dzieci oraz młodzieży,
 • działalność na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży. 
Pobierz statut
Na skróty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram