Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

Regulamin serwisu

FUNDACJI TOWARZYSZENIA RODZINIE
z dnia 14 grudnia 2020 r.

§ 1 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego Fundacji Towarzyszenia Rodzinie dostępnego pod adresem https://ftrodzinie.pl/
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
  • Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z załącznikami:
  • Załącznik nr 1 – „Polityka Prywatności”;
  • Załącznik nr 2 – „Regulamin Poradni Towarzyszenia Rodzinie”.
  • Załącznik nr 3 – „Regulamin udziału w Wydarzeniach”.
  • Serwis” – prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, znajdujący się pod adresem: https://ftrodzinie.pl/;
  • Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;
  • „Pomoc” - działania wchodzące w zakres pomocy psychologicznej, rodzinnej, duszpasterskiej, prawnej lub mediacji i pozostałej, które zostały szczegółowo określone w §2 Załącznika nr 2 (Regulamin Poradni Towarzyszenia Rodzinie)
  • Usługodawca” – Fundacja Towarzyszenia Rodzinie z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. św. Faustyny 70, 30-608 Kraków wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000792907; REGON 383762227, NIP 6762567814
   Adres poczty elektronicznej: biuro@ftrodzinie.pl;
  • Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu.

3.Regulamin jest dostępny pod adresem https://ftrodzinie.pl/regulamin.html.

 §2

Warunki techniczne świadczenia Usług

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:

 • w zakresie biernego przeglądania Serwisu – przeglądarki internetowej co najmniej Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
 • do niektórych Usług wskazanych w Regulaminie – posiadania adresu poczty elektronicznej,
 • dla ułatwienia w korzystaniu z niektórych Usług wskazanych w Regulaminie – włączonej obsługi „cookies”

§3

Użytkownik

Użytkownikami mogą być jedynie osoby fizyczne, przy czym dla korzystania z Usług innych niż wskazana w §4 ust. 1 pkt 1 i 2 konieczne jest posiadanie przez te osoby pełnej zdolności do czynności prawnych lub zgody opiekunów prawnych.

§4

Usługi

 1. Za pomocą Serwisu Usługodawca świadczy Usługi:
 • informacyjne w zakresie działalności statutowej Usługodawcy,
 • możliwości pobrania materiałów informacyjnych dotyczących działalności statutowej Usługodawcy,
 • newslettera,
 • zapisów elektronicznych na Pomoc,
 • zapisów elektronicznych na Wydarzenia (m.in. szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje, kongresy)
 • wpłat darowizn przez system płatności Przelewy24.pl.

2.Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne poza usługami Pomocy, które są udzielane zgodnie z §3 Załącznika nr 2 - „Regulamin Poradni Towarzyszenia Rodzinie” oraz zapisami  załącznika nr 3 „Regulamin udziału w Wydarzeniach”.

§5

Newsletter

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom zapisanie się do newslettera Usługodawcy.
 2. Newsletter Usługodawcy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy działalności statutowej Usługodawcy jako Fundacji, w szczególności Pomocy i realizowanych działań
  z zakresu pomocy rodzinie.
 3. Włączenie Usługi newslettera następuje po wpisaniu w odpowiednim miejscu Serwisu adresu email Użytkownika i potwierdzeniu wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć Usługę newslettera (wypisać się
  z newslettera) poprzez kliknięcie w odpowiedni link w treści wiadomości przesyłanych w ramach newslettera lub poprzez wysłanie żądania w tym zakresie na adres email wskazany w §1 ust. 2 pkt 5) lub pisemnie na adres Usługodawcy.

§6

Zapisy na Pomoc

 1. Usługodawca może oferować w Serwisie Usługę zgłoszenia uczestnictwa w Pomocy organizowanej przez Usługodawcę.
 2. W ramach Usługi, o której mowa w ust. 1, Użytkownik może zgłosić uczestnictwo swoje lub innych osób na określoną Pomoc.
 3. Samo korzystanie z Usługi zgłaszania uczestnictwa w Pomocy jest bezpłatne i nie wymaga zakładania konta w Serwisie. Natomiast Pomoc może być odpłatna na zasadach zgodnych z §3 Załącznika nr 2 - „Regulamin Poradni Towarzyszenia Rodzinie”.
 4. Zgłoszenie Uczestnictwa w Pomocy następuje poprzez wybranie odpowiedniej Pomocy wśród udostępnionych w Serwisie oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 5. Po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w Pomocy, Usługodawca może przesyłać Użytkownikowi informacje o Pomocy pocztą email lub kontaktować się w tym celu telefoniczne lub pisemnie.
 6. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Pomocy zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu – „Regulamin Poradni Towarzyszenia Rodzinie”.

§7 

Zapisy na Wydarzenia: szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje, kongresy

1. Usługodawca może oferować w Serwisie Usługę zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, kursach, konferencjach, kongresach i innych Wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę.

2. W ramach Usługi, o której mowa w ust. 1, Użytkownik może zgłosić uczestnictwo swoje lub innych osób na określone szkolenie, warsztat, kurs, konferencje, kongres
i inne Wydarzenie organizowane przez Usługodawcę.

3. Samo korzystanie z Usługi zgłaszania uczestnictwa jest bezpłatne i wymaga założenia konta w Serwisie. Natomiast Usługa może być odpłatna na zasadach zgodnych z ofertą cenową.

4. Zgłoszenie Uczestnictwa w Pomocy następuje poprzez wybranie odpowiedniej Usługi wśród udostępnionych w Serwisie oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

5. Po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w Usłudze, Usługodawca może przesyłać Użytkownikowi informacje o Usłudze pocztą email lub kontaktować się w tym celu telefoniczne lub pisemnie.

6. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Pomocy zawiera Załącznik nr 3 do Regulaminu – „Regulamin udziału w Wydarzeniach

§8

Wpłaty darowizn przez system Przelewy24.pl

 1. Usługodawca zapewnia możliwość dokonania przez Użytkownika dokonania darowizny pieniężnej na cele statutowe Usługodawcy jako Fundacji.
 2. Usługa umożliwia dokonanie wpłat wyłącznie w formie pieniężnej – przelewem bankowym lub za pomocą karty płatniczej.
 3. Usługa płatności realizowana jest dla Usługodawcy za pomocą systemu Przelewy24.pl zapewnianego przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
 4. Skorzystanie z Usługi wpłaty darowizny, o której mowa w niniejszym paragrafie wymaga podania danych w odpowiednim formularzu w Serwisie i wyrażenia odpowiednich zgód na skorzystanie z systemu Przelewy24.pl.
 5. Szczegółowe zasady dotyczące wpłaty darowizn istotne z punktu widzenia Fundacji znajdują się w Załączniku nr 1 §4.
 6. Zasady korzystania z systemu Przelewy24.pl podlegają również odrębnemu regulaminowi PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu i stanowią odrębną usługę świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez tę spółkę.

§9

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

 1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§10

Ochrona prywatności i dane osobowe

 

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje od nich pochodzące, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka prywatności” oraz stosownie do zgód udzielanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.

§11

Przerwy w działaniu Serwisu

Usługodawca może dokonywać okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością, co nie narusza innych uprawnień Użytkowników wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§12

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem biuro@ftrodzinie.pl lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 5.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie siedmiu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej złożono reklamację.

§13

Zmiany Regulaminu


            1. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Serwisu przez co najmniej 14 dni oraz poprzez zmianę           Regulaminu w miejscu jego udostępniania do pobrania w Serwisie.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia umieszczenia w Serwisie informacji, której mowa w ust. 1.

3. Użytkowników otrzymujących newsletter lub otrzymujących wiadomości emailowe po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w Pomocy Usługodawca informuje o zmianie   Regulaminu pocztą elektroniczną.

4. Użytkownicy, o których mowa w ust. 3 mogą w terminie 14 dni odmówić  akceptacji Regulaminu, co stanowi wypowiedzenie przez nich umowy o świadczenie    usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

§14

Zakaz dostarczania treści bezprawnych

 

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich.

§15

Czas trwania umowy i jej wygaśnięcie


            1 .Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.

2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia Usługi, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres biuro@ftrodzinie.pl bądź     składając je pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 5.

§16

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r.
 3. Integralną częścią Regulaminu jest:
  • Załącznik nr 1 – „Polityka Prywatności”;
  • Załącznik nr 2 – „Regulamin Poradni Towarzyszenia Rodzinie”.
  • Załącznik nr 3 – „Regulamin udziału w Wydarzeniach”.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO  
FUNDACJI TOWARZYSZENIA RODZINIE z dnia 1 kwietnia 2020 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

Zasady ogólne

 1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności informacji przekazywanych przez nich w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.
 3. Zapisane wielką literą terminy użyte w niniejszym załączniku mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§2 

Pozyskiwanie danych osobowych

 

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga zalogowania Użytkownika, tj. podania nazwy użytkownika i hasła.
 2. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu wyrazić dodatkowe zgody na kontakt z nim ze strony Usługodawcy w celach informacyjnych i marketingu bezpośredniego (newsletter).

§3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - użytkownicy serwisu i beneficjenci Fundacji

 

Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym/formularzu zapisów na Pomoc udzielaną przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie oraz przyjmuje do wiadomości, że:

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), w związku z czym zgodnie z art. 13 RODO Fundacja Towarzyszenia Rodzinie informuje, co następuje:

 • Administratorem podanych przez Pana/Panią w niniejszym formularzu danych osobowych jest Fundacja Towarzyszenia Rodzinie z siedzibą pod adresem:
  św. Faustyny 70, 30-608 Kraków („Administrator”).
 • Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.
 • Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celu
  i na potrzeby prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania Fundacji oraz zapewnienia realizacji Pana/Pani praw i obowiązków jako użytkownika serwisu lub beneficjenta Pomocy ze strony Fundacji o której mowa w „Regulaminie Poradni Towarzyszenia Rodzinie” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wnioskiem o usunięcie danych użytkownika serwisu.
 • Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez okres,
  w którym będzie Pan/Pani użytkownikiem serwisu lub beneficjentem Fundacji oraz będą przetwarzane po zakończeniu stosunku pracy dla celów księgowych, prawnych
  i archiwalnych. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania usunięcia danych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: księgowości oraz kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem
  w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem i efektywnego działania Fundacji.
 • Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz każdy inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który zostanie powołany.

9. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałyby Państwa dane i automatycznie je analizowały na potrzeby realizacji działań marketingowych.

11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, tj. diod@diecezja.krakow.pl

§4

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych DARCZYŃCÓW

 1. Administratorem danych osobowych jest – Fundacja Towarzyszenia Rodzinie z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. św. Faustyny 70, 30-608 Kraków wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000792907, z którą można skontaktować się pisząc pod powyższy adres pocztowy, lub za pomocą adresu e-mail: biuro@ftrodzinie.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w celu wywiązania się z zawartej umowy Usługi Płatności Przelewy24.pl,
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu zawarcia umowy darowizny,
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze m. in. związanych z rozliczeniami księgowymi oraz podatkami.
 3. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi Płatności Przelewy24.pl (w tym umowy darowizny) do czasu odwołania darowizny, a w innym zakresie, zgodnie z przepisami prawa (np. w kwestii podatkowych do 6 lat).
 4. Podane dane osobowe są wymagane celem wykonania umowy zgodnie z przepisami prawa. Bez ich podania nie byłoby możliwe wykonanie przelewu bądź zawarcia umowy darowizny.
 5. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli stwierdzi, że jego dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Wszelkie prawa Darczyńca można realizować przesyłając odpowiednie żądanie na adres Fundacji: biuro@ftrodzinie.pl.
 7. Odbiorcą danych niezbędnych do realizacji Usługi, jest Przelewy24.pl .

8. W przypadku, gdy zgodzisz się dokonywać darowizny cyklicznych na rzecz Fundacji  (w ramach Usługi Płatności Przelewy24.pl cyklicznych), będziemy przechowywać informację o wyrażonej przez Ciebie zgodzie na taką regularną formę płatności. Zgodę będziemy przechowywać przez cały czas dokonywania płatności regularnych, a także do przedawnienia roszczeń, gdy odstąpisz od tej umowy. Dodatkowo jesteśmy zobowiązani na podstawie umowy z Przelewy24.pl, aby móc sprostać regulacjom prawnym, przekazać informację spółce Przelewy24.pl o tym, że wyraziłeś zgodę, aby Twój rachunek mógł być legalnie obciążany ustaloną kwotą darowizny.

§5

Regulacje Przelewy24.pl

 1. Należy mieć na uwadze, że jednym z odbiorców Twoich danych osobowych jest Przelewy24.pl, co ma związek z dokonaniem darowizny, gdyż nie jest możliwe wykonanie umowy darowizny w inny sposób za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dlatego celem realizacji umowy przekazujemy dane osobowe do pośrednika w płatności – Przelewy24.pl, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. W związku z wykonywaniem płatności elektronicznych za pomocą wybranych sposobów dostarczanych przez Przelewy24.pl, przedmiotowe usługi świadczy PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Autoryzacja płatności odbywa się zgodnie z wymaganiami banku Darczyńcy lub wydawcy karty płatniczej.
 3. Przy realizacji Usługi Płatności Przelewy24.pl (czyli wykonaniu umowy darowizny) rozliczenia transakcji kartą płatniczą i przelewem internetowym przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.pl, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
 4. Aktualny regulamin płatności oraz polityka prywatności Przelewy24.pl będzie dostępny w trakcie realizowania płatności.
 5. Celem dopełnienia należytej staranności, pomimo zapisu wskazanego w pkt 4, podajemy dostępny na dzień 31 marca 2020 r.:
  1. regulamin płatności Przelewy24.pl https://www.przelewy24.pl/regulamin
  2. politykę cookies i politykę prywatności Przelewy24.pl https://www.przelewy24.pl/polityka-plikow-cookies
  3. klauzulę informacyjną Przelewy24.pl, który staje się odrębnym Administratorem danych osobowych, w chwili gdy Państwo przekazują za jego pośrednictwem środki pieniężne na rzecz Fundacji https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-akceptant
 6. Za wykonanie przelewu za pośrednictwem Przelewy24.pl Fundacja nie pobiera dodatkowych opłat. Wszelkie dodatkowe płatności mogą wynikać z tabeli opłat i prowizji banku Darczyńcy.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl
 8. W uzgodniony sposób Fundacja przekazuje Darczyńcy informację zawierającą wybrany rodzaj Usługi Płatności Przelewy24.pl (jednorazowy lub cykliczny), która pozwoli jednoznacznie zidentyfikować Darowiznę. Ponadto informacja ta powinna zawierać:
  1. datę wygaśnięcia płatności cyklicznej, wraz z ostatnim obciążeniem Usługi Płatności Przelewy24.pl,
  2. cenę całościowej kwoty Darowizny przekazanej na rzecz Fundacji, stanowiącą sumę wszystkich płatności cyklicznych,
  3. kwotę pojedynczej płatności cyklicznej w przypadku stałej wartości lub
  4. informację o sposobie wyliczenia cyklicznej opłaty, jeśli nie ma możliwości odgórnego obliczenia stawki opłaty.

§ 6

Pliki cookies

 

 1. Fundacja Towarzyszenia Rodzinie z siedzibą pod adresem: ul. św. Faustyny 70,  30-608 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000792907 udostępniając treści w ramach niniejszego serwisu („Serwis”) stosuje pliki cookies.
  tj. pliki stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają                      rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości;

c) utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

3.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

8. W ramach wykorzystywania Plików Cookies Usługodawca może gromadzić następujące anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku

lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta IP urządzenia dostępowego,

 • nazwy hostów,
 • szybkość połączenia,
 • czas spędzony w Serwisie,
 • rodzaj przeglądarki oraz jej język,
 • sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,
 • odwiedzane podstrony Serwisu.

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO 
FUNDACJI TOWARZYSZENIA RODZINIE
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

REGULAMIN PORADNI TOWARZYSZENIA RODZINIE

Poradnia Towarzyszenia Rodzinie została powołana przez Zarząd Fundacji Towarzyszenia Rodzinie celem zapewnienia specjalistycznej pomocy osobom potrzebującym.

§ 1

Niniejszy Regulamin Poradni Towarzyszenia Rodzinie (zwany dalej Regulaminem) określa organizację pracy Poradni Towarzyszenia Rodzinie, rodzaj udzielanej pomocy oraz warunki jej udzielania, sposoby finansowania, a także zakres, rodzaj i formy współpracy z innymi instytucjami.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Poradni –        należy przez to rozumieć Poradnię Towarzyszenia Rodzinie, działającą
w budynku przy ul. Faustyny 70 w Krakowie 30-608;

Małoletnim – należy przez to rozumieć osobę, która nie ukończyła 18 r.ż.,

Beneficjencie – osoba korzystająca z pomocy świadczonej w Poradni,

Pomocy psychologicznej – należy przez to rozumieć konsultacje psychologiczne, terapię psychologiczną, interwencję kryzysową i/lub psychoterapię, terapię uzależnień,

Pomocy duszpasterskiej – należy przez to rozumieć konsultację, rozmowę
z duszpasterzem,

Pomocy prawnej – należy przez to rozumieć konsultację w zakresie prawa państwowego
i kanonicznego Kościoła Rzymskokatolickiego,

Pomocy rodzinnej   – należy przez to rozumieć konsultację z doradcą rodzinnym, konsultacje dla narzeczonych w przygotowaniu do małżeństwa sakramentalnego, warsztaty; konsultacje, szkolenia, warsztaty z zakresu metod naturalnego rozpoznawania płodności; pre-mediacje i mediacje; konsultacje laktacyjne,

Mediacjach – należy przez to rozumieć spotkanie z mediatorem.

§ 3 

Organizacja pracy Poradni

3.1.Organem prowadzącym Poradnię jest Zarząd Fundacji Towarzyszenia Rodzinie.

3.1.1. Organizacją pracy Poradni i bezpośredni nadzór nad nią sprawowany jest przez kierownika poradni wyznaczonego przez Zarząd Fundacji.  W przypadku nieobecności kierownika zastępuje go jego zastępca wyznaczony przez Zarząd Fundacji.

3.1.2. Poradnia jest jednostką niepubliczną.

3.1.3. Działalność Poradni finansowana jest ze środków Fundacji Towarzyszenia Rodzinie oraz opłaty za świadczone usługi wg Cennika (aneks 1) dostępnego w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej pod adresem ftrodzinie.pl.

3.1.4. Podstawowym celem działalności Poradni jest udzielanie pomocy psychologicznej, mediacyjnej, duszpasterskiej, prawnej oraz pomocy  w zakresie poradnictwa rodzinnego i rodzicielskiego.

3.1.5. Harmonogram pracy Poradni dostępny jest w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej pod adresem ftrodzinie.pl.

3.1.6. Z pomocy świadczonej w Poradni mogą skorzystać wszystkie osoby potrzebujące, bez względu na wyznanie.

3.1.7.  Osoby potrzebujące, które chcą skorzystać z oferowanej pomocy mogą uzyskać częściowe lub całkowite dofinansowanie ze środków Fundacji. Decyzja o dofinansowaniu pomocy jest podejmowana przez Kierownika Poradni po zapoznaniu się z sytuacją osoby zgłaszającej się do Poradni. Wniosek o dofinansowanie udzielanej przez Fundację pomocy należy przesłać na adres zarzad@ftrodzienie.pl, okres rozpatrzenia wniosku wynosi 14 dni. Informacja o podjętej decyzji jest przesyłana na adres mailowy wnioskodawcy.

§4

4.1.Rodzaj i forma udzielanej pomocy oraz warunki jej udzielania

4.2. Warunkiem skorzystania z pomocy jest świadoma zgoda osoby, której udzielana ma być pomoc. W przypadku udzielania pomocy osobom małoletnim, warunkiem skorzystania z pomocy jest dodatkowo zgoda rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego, któremu udzielona ma być pomoc. W przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 16 lat wymagana jest jej zgoda.

4.3.Pomoc udzielana w Poradni jest świadczona w formie stacjonarnej, online, a w uzasadnionych sytuacjach telefonicznie.

4.4.Osoby chcące skorzystać z pomocy zgłaszają taką potrzebę telefonicznie pod nr telefonu 12 260 75 13 lub 12 260 75 14 lub osobiście w rejestracji Przychodni w godzinach pracy Przychodni. Osoby w celu zapisania się na wizytę do Poradni mogą dokonać zapisu przez stronę internetową. Odwołania wizyty płatnej bez skutków pokrycia kosztów wizyty można dokonać do 24 h przed planowaną wizytą, w przypadku osób korzystających z bezpłatnej pomocy dwukrotne nieodwołanie wizyty we wskazanym czasie skutkuje wykluczeniem z bezpłatnej pomocy w Poradni.

4.5. Rodzaj udzielanej pomocy, to w szczególności:

4.5.1.Pomoc psychologiczna obejmuje konsultacje psychologiczne, terapię psychologiczną, interwencję kryzysową, psychoterapię oraz szkolenia i warsztaty psychologiczne, psychoterapia uzależnień.

4.5.1.1.Konsultacja psychologiczna to spotkanie, podczas którego psycholog diagnozuje sytuację psychologiczną zgłaszającej się po pomoc osoby i określa formy pomocy. Podczas konsultacji możliwe jest również przeprowadzenie badania psychologicznego w celu postawienia diagnozy psychologicznej przy wykorzystaniu narzędzi diagnostycznych. Ilość konsultacji potrzebnych do postawienia diagnozy jest każdorazowo określana przez specjalistę, zazwyczaj jest to od 2 do 4 spotkań. Jedna konsultacja trwa 50 min.

4.5.1.2.Terapia psychologiczna to forma pomocy psychologicznej mająca na celu wsparcie w poradzeniu sobie z problemami w funkcjonowaniu emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym. Terapia psychologiczna prowadzona jest przez psychologa klinicznego przy wykorzystaniu różnych metod terapeutycznych. Proces terapeutyczny wymaga zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu spotkań. Jedno spotkanie trwa 50 min.

4.5.1.3.Interwencja kryzysowa to specjalistyczna pomoc indywidualna oraz dla rodzin w sytuacji:

 • kryzysu rodzinnego, małżeńskiego, partnerskiego (zdrada, rozpad związku, rozwód),
 • przemocy domowej,
 • przemocy seksualnej (nadużycia seksualne, gwałty),
 • utraty, żałoby,
 • choroby własnej lub bliskiej osoby,
 • zagrożenia samobójstwem,
 • wypadków i katastrof,
 • doświadczenia przestępstwa
 • innych sytuacji trudnych lub kryzysowych.

Jedno spotkanie w zależności od sytuacji trwa od jednej do kilku godzin.

4.5.1.4. Psychoterapia to proces leczenia obejmujący dłuższy okres czasu, podczas którego osoba, małżeństwo lub rodzina regularnie spotyka się z terapeutą. Spotkanie terapeutyczne indywidualne trwa 50 min., spotkanie terapeutyczne rodziny trwa 80 min. Cykliczność spotkań jest ustalana z psychoterapeutą. Psychoterapia prowadzona jest przez psychoterapeutę lub osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

4.5.1.5. Szkolenia i warsztaty psychologiczne to jednorazowe lub cykliczne spotkania, prowadzone przez psychologów, mające na celu doskonalenie umiejętności uczestników w obszarze funkcjonowania psychologicznego.

4..5.1.6 Psychoterapia uzależnień to proces leczenie obejmujący od 18 do 24 miesięcy, podczas którego osoba spotyka się regularnie z terapeutą. Podstawowym celem psychoterapii jest zachowanie trwałej abstynencji pacjenta, poprawa zdrowia jego psychicznego i fizycznego oraz nabycie przez pacjenta umiejętności do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych. Spotkanie terapeutyczne trwa 50 min. Psychoterapia uzależnień prowadzona jest przez terapeutę uzależnień lub osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień.

4.5.2. Pomoc duszpasterska/duchowa jest wsparciem osoby lub rodziny doświadczającej trudności w relacji z Bogiem, poszukiwaniem sensu życia wobec kryzysowej sytuacji w jakiej się znalazła.

4.5.2.1. Obszary pomocy duszpasterskiej/duchowej to w szczególności:

 • wątpliwości odnośnie co do wyboru przyszłego małżonka,
 • doświadczenia nadużycia seksualnego,
 • kryzysy małżeńskie (zdrada małżonka, rozwód),
 • związki niesakramentalne,
 • utrata dziecka, śmierć bliskiej osoby,
 • niepłodność,
 • etyka życia małżeńskiego i rodzinnego (in vitro, antykoncepcja, aborcja),

Pomoc duchowa/duszpasterska jest świadczona bezpłatnie.

4.5.3 Poradnictwo rodzinne polega na współpracy doradcy i radzącego się w poszukiwaniu adekwatnych rozwiązań problemów z jakimi zgłasza się osoba. Poradnictwo obejmuje okres przedmałżeński i  małżeński, dotyczy w szczególności obszarów komunikacyjnych, wychowawczych, relacyjnych, seksualnych i rodzicielskich.

4.5.3.1 Poradnictwo rodzinne w zakresie przygotowania do małżeństwa sakramentalnego skierowane jest do narzeczonych i  obejmuje trzy konsultacje.  Jedna konsultacja trwa pół godziny. Konsultacje dla narzeczonych prowadzone są przez doradcę życia rodzinnego.
W czasie konsultacji doradca życia rodzinnego porusza zagadnienie odpowiedzialnego rodzicielstwa, wprowadza i uczy narzeczonych metody naturalnego rozpoznawania płodności. W spotkaniach obowiązkowo uczestniczą oboje narzeczeni. Spotkania dla narzeczonych prowadzone są przez doradców życia rodzinnego posiadających misje kanoniczną lub będących w trakcie oczekiwania na misję kanoniczną.

4.5.4  Mediacje rodzinne to poufny proces rozwiązywania sporów i konfliktów rodzinnych w którym pomaga mediator.

4.5.4.1 Proces mediacji poprzedzony jest pre-mediacjami, podczas których mediator zapoznaje strony z zasadami mediacji i diagnozuje czy problem stron jest możliwy do mediacji.

4.5.4.2 Spotkanie mediacyjne trwa około 1, 5 h, proces mediacyjny składa się z kilku spotkań.

4.5.4.3 Obszary mediacji rodzinnych, to w szczególności:

 • rozwiązywanie konfliktów przedmałżeńskich
 • rozwiązywanie konfliktów małżeńskich
 • rozwiązywanie konfliktów między rodzicami i dziećmi

4.5.5 Pomoc prawna, to konsultacja z zakresu prawa państwowego oraz prawa kanonicznego Kościoła Rzymskokatolickiego. Pomoc prawna udzielana jest w zakresie:

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa kanonicznego małżeńskiego.

4.5.6 Pracowników Poradni obejmuje zasada poufności i zachowania tajemnicy zawodowej, a także przestrzegania zasad etycznych wyznaczanych przez daną profesję.

 § 5

5.1 Beneficjenci Poradni lub ich opiekunowie mają prawo do zgłoszenia uwag, w tym skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Poradni. Skargi należy zgłaszać do kierownika Poradni osobiście lub mailowo na adres zarzad@ftrodzinie.pl

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO 
FUNDACJI TOWARZYSZENIA RODZINIE
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIACH

§ 1 Wydarzenia

 1. Przez termin „Wydarzenie” rozumie się wszelkie warsztaty, kursy, szkolenia, porady i inne inicjatywy przeznaczone dla beneficjentów Fundacji, które wynikają z jej działalności statutowej.
 2. Wydarzenia, o których mowa w pkt 1. organizuje Fundacja Towarzyszenia Rodzinie z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. św. Faustyny 70, 30-608 Kraków wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000792907.

§ 2 Oferta

Fundacja Towarzyszenia Rodzinie  organizuje Wydarzenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej na stronie: https://ftrodzinie.pl/regulamin2

§ 3 Zgłoszenie uczestnictwa, warunki rezerwacji miejsc 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie: https://ftrodzinie.pl w zakładce dotyczącej konkretnego Wydarzenia.
 2. Aby potwierdzić zgłoszenie, po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy:
  – w przypadku kursów, szkoleń, warsztatów – dokonać całości wpłaty w terminie wskazanym przez organizatora na przesłany za pomocą wiadomości e-mail numer rachunku bankowego.
 3. Wpłata stanowi gwarancję rezerwacji miejsca w Wydarzeniu. W przypadku wyczerpania liczby miejsc na Wydarzeniu, Osoby, które wysłały formularz zgłoszeniowy, a nie wpłaciły zaliczki zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 4. Całość kwoty za Wydarzenie należy wpłacić w terminie wyznaczonym przez Organizatora, na przesłany za pomocą wiadomości e-mail numer rachunku bankowego (zazwyczaj jest to 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzeniu). Za dzień płatności uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Organizatora.
 5. Otrzymanie potwierdzenia wpłaty zaliczki od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem danej Osoby na Wydarzenie. Zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi sytuacja odwołania Wydarzenia przez Organizatora. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia będą wysyłane pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub numer kontaktowy.
 6. W przypadku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi, zgłaszający jest zobligowany do korekty błędnych danych i przesłania prawidłowych danych e-mailem lub telefonicznie w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia. W przypadku niedopełnienia tego warunku, reklamacje związane z błędnie wystawionym certyfikatem nie będą uznawane.

§ 4  Zawarcie Umowy na udział w Wydarzeniu

 1. W przypadku wysłania przez Zamawiającego formularza zgłoszeniowego na wybrane Wydarzenie zawierana jest Umowa. Do zawarcia takiej Umowy wymagane jest:a. prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającegob. dostarczenie Organizatorowi formularza zgłoszeniowego z wykorzystaniem funkcjonalności strony internetowej https://ftrodzinie.pl
 2. Złożenie prawidłowego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego Regulaminu oraz postanowień Umowy.
 3. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia oraz po wpłaceniu przez Zamawiającego opłaty, o której mowa w§ 3 ust 2, Organizator niezwłocznie prześle Zamawiającemu potwierdzenie udziału w Wydarzeniu.
 4. Przesłanie potwierdzenia udziału jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

§ 5

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej https://ftrodzinie.pl/ spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Zamawiającego.
 3. Celem uniknięcia blokowania przez Zamawiającego miejsc na poszczególnych Wydarzeniach poprzez zgłaszanie Uczestników na Wydarzenie lub niewpłacanie zaliczek oraz celem uniknięcia innych niż powyżej wskazanych czynności Zamawiającego, co do których Organizator ma uzasadnione podejrzenia, że zmierzają lub mogą zmierzać do naruszenia interesów Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia.

§ 6  Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu należy zgłosić Fundacji, korzystając z formularza kontaktowego, zamieszczonego w zakładce „Kontakt”; mailowo na adres: biuro@ftrodzinie.pl lub telefonicznie pod numerem 12 260 75 13.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa od momentu zapisu do 7 dni przed rozpoczęciem kursu całość wpłaty podlega zwrotowi na wskazany numer konta bankowego.
 3. Jeśli rezygnacja nastąpi po 7. dniach przed rozpoczęciem Wydarzenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje jednak możliwość przeniesienia środków na poczet kolejnej edycji Wydarzenia lub innego wybranego Wydarzenia z oferty Fundacji.
 4. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzw. L-4), Fundacja umożliwia uczestnictwo w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie.
 5. W każdym z przypadków wymienionych w punktach 2-4 istnieje możliwość wskazania Uczestnika zastępczego, który będzie uczestnikiem danego Wydarzenia, po wcześniejszej akceptacji przez Organizatora. W tym przypadku całość wpłaty zostaje zwrócona Uczestnikowi, który zgłosił rezygnację.
 6. W innych wypadkach niż opisanych w podpunktach 2-4, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat. Wyjątkiem jest odwołanie Wydarzenia przez Organizatora.

§ 7 Zmiana terminu Wydarzenia bądź jego odwołanie

 1. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora, istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty lub zmiany terminu uczestnictwa w Wydarzeniu w innym wskazanym przez Organizatora terminie. Organizator, odwołując Wydarzenie, nie ponosi finansowej ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z Wydarzeniem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca Wydarzenia czy płatności związanej z zakwaterowaniem).
 2. W przypadku niewystarczającej liczby wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia lub zmiany terminu Wydarzenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Uczestnik informowany jest o zaistniałej sytuacji przynajmniej 5 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub telefonicznie.
 3. W przypadku zdarzeń losowych (choroba, niedostępność sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od Organizatora przyczyn, Fundacja ma prawo odwołać Wydarzenia lub przełożyć termin Wydarzenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Całość wpłaty zostanie zwrócona wszystkim Uczestnikom na podane numery rachunków bankowych lub w przypadku ustalenia nowego terminu Wydarzenia przeniesiona na poczet danego Wydarzenia.
 4. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora na innego prowadzącego (posiadającego stosowane kwalifikacje), bez możliwości roszczeń finansowych Uczestników, po uprzednim poinformowaniu uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu, miejsca i programu Wydarzenia po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.

 § 8  Ceny Wydarzeń

1.Ceny Wydarzeń obejmują: koszt Wydarzenia, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunki w przerwach oraz certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży.
2. Ceny Wydarzeń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto.
3. Istnieje możliwość skorzystania z promocyjnych cen Wydarzeń, zgodnie z kwotami umieszczonymi na stronie: https://ftrodzinie.pl/
4. Dla grup i stałych partnerów przeznaczone są atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

§ 9 Odpowiedzialność

1. Uczestnicy Wydarzeń organizowanych przez Fundację odpowiedzialni są finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania Wydarzeń z własnej winy.
2. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do uczestnictwa w Wydarzeniach organizowanych przez https://ftrodzinie.pl/ są:
– np. pozostawanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających
3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Wydarzeniach organizowanych przez Fundację na własną odpowiedzialność.

 § 10 Uwagi ogólne
Organizator zastrzega sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do wykluczenia z Wydarzeń w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających środków

§ 11 Ochrona danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się pod linkiem https://ftrodzinie.pl/regulamin.htm

§ 12 Prawa autorskie
1. Wszystkie Wydarzenia dostępne w Fundacji są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie Wydarzeń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).
2. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wideo nagranych podczas Wydarzeń, w których uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani żadnych innych do ich publikacji na stronie: https://ftrodzinie.pl/, na profilu na portalu Facebook oraz w materiałach marketingowych Organizatora i prowadzącego Wydarzenie.
3. Wykonywanie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo przez uczestnika podczas Wydarzeń organizowanych przez Fundację jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą prowadzącego konkretne Wydarzenie.

§ 13 Reklamacje

1.Uczestnik może składać reklamacje dotyczące przebiegu Wydarzenia w Fundacji w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia danego Wydarzenia na adres
ul. Faustyny 70, 30-608 Kraków lub elektronicznie na adres e-mail biuro@ftrodzinie.p

2. Uczestnik może składać reklamację dotyczącą innego zdarzenia niż przebieg Wydarzenia,
np. problem z wpłatą, fakturą, dofinansowaniem, w formie pisemnej na adres: ul. Faustyny 70,
30-608 Kraków lub elektronicznie na adres e-mail biuro@ftrodzinie.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powstania zdarzenia reklamacyjnego.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika lub siedziby firmy Uczestnika, informacje dotyczące reklamacji (nazwa Wydarzenia, data i miejsce przeprowadzenia Wydarzenia), uzasadnienie reklamacji, oczekiwania Uczestnika wobec Organizatora z tytułu reklamacji

4. Wszelkie protesty i reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania

5. Uczestnik ma możliwość odwołania się od decyzji Organizatora w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma

6. Wszelkie kwestie sporne, mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.

 

WZORY ZGÓD

 

Zgoda użytkownika serwisu/współpracownika Fundacji na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie oraz przyjmuje do wiadomości, że:

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), w związku z czym zgodnie z art. 13 RODO Fundacja Towarzyszenia Rodzinie informuje, co następuje:

 1. Administratorem podanych przez Pana/Panią w niniejszym formularzu danych osobowych jest Fundacja Towarzyszenia Rodzinie
  z siedzibą pod adresem: ul. św. Faustyny 70, 30-608 Kraków („Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.
 3. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celu i na potrzeby prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania Fundacji oraz zapewnienia realizacji Pana/Pani praw i obowiązków jako użytkownika serwisu lub współpracownika Fundacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5.  W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wnioskiem o usunięcie danych użytkownika serwisu.
 6. Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez okres, w którym będzie Pan/Pani użytkownikiem serwisu lub współpracownikiem Fundacji oraz będą przetwarzane po zakończeniu współpracy dla celów księgowych, prawnych
  i archiwalnych. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania usunięcia danych.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: księgowości oraz kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem i efektywnego działania Fundacji.
 8. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz każdy inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który zostanie powołany.
 1. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
 2. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałyby Państwa dane i automatycznie je analizowały na potrzeby realizacji działań marketingowych.
 3. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, tj. diod@diecezja.krakow.pl

Zgoda uczestnika Wydarzenia na przetwarzanie danych osobowych 

Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie oraz przyjmuje do wiadomości, że:

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), w związku z czym zgodnie z art. 13 RODO Fundacja Towarzyszenia Rodzinie informuje, co następuje:

 1. Administratorem podanych przez Pana/Panią w niniejszym formularzu danych osobowych jest Fundacja Towarzyszenia Rodzinie
  z siedzibą pod adresem: ul. św. Faustyny 70, 30-608 Kraków („Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.
 3. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celu i na potrzeby prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania Fundacji oraz zapewnienia realizacji Pana/Pani praw i obowiązków jako uczestnika Wydarzenia organizowanego przez Fundację.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wnioskiem o rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu.
 6. Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji zadań wynikających
  z organizacji danego Wydarzenia oraz będą przetwarzane po jego zakończeniu dla celów księgowych, prawnych
  i archiwalnych. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania usunięcia danych.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: księgowości oraz kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem i efektywnego działania Fundacji.
 8. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz każdy inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który zostanie powołany.
 1. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
 2. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałyby Państwa dane i automatycznie je analizowały na potrzeby realizacji działań marketingowych.
 3. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, tj. diod@diecezja.krakow.pl

 

[1] Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia z dn. 6 czerwca 2017 r. https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2015/07/Wytyczne.pdf

Na skróty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram