Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

Domy Samotnej Matki

Wśród celów statutowych Fundacji Towarzyszenia Rodzinie im. prof. Stanisława Grygiela znajduje się również świadczenie kompleksowej pomocy kobietom w ciąży i matkom z małoletnimi dziećmi w okresie przed porodem i po urodzeniu dziecka. Stąd też szczególna troska i różne formy pomocy skierowane do samotnych kobiet z dziećmi. Fundacja prowadzi dwa Domy Samotnej Matki – w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego oraz w Wadowicach przy ul. Sadowej. Schronienie w nich od lat znajdują matki oczekujące narodzin dziecka, a także młode mamy, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

W Domu Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego funkcjonuje ponadto od 2006 r. okno życia, które uratowało życie wielu noworodkom.

Dlaczego DSM?

Dom, który daje wsparcie

Urodzenie dziecka dla każdej kobiety jest doświadczeniem zwrotnym. Jeśli dodatkowo towarzyszą temu sytuacje kryzysowe, kobieta w tym okresie potrzebuje szczególnego wsparcia. Istotą Domu Samotnej Matki jest zapewnienie kobiecie wsparcia w tym pięknym, choć często niełatwym czasie. Pobyt w Domu Samotnej Matki ma charakter czasowy, pozwala na zapewnienie opieki nad kobietą i jej dzieckiem w okresie przed porodem i do ukończenia 1 r.ż. przez dziecko. Po tym czasie kobiety decydują się na usamodzielnienie.

Dom, który daje nadzieję

Doświadczenie pracy z matkami pokazuje, że bardzo często kobiety nie mają możliwości powrotu do środowiska rodzinnego ze względu na doświadczaną tam stygmatyzację. Rozpoczynając nowe życie przy niewielkich możliwościach finansowych i mając pod opieką małe dziecko, potrzebują wsparcia bytowego i emocjonalnego. Tworzone podczas pobytu więzi między mieszkankami i pracującymi tam siostrami są podtrzymywane po opuszczeniu DSM. Dostrzega się, że kobiety potrzebują tych wspierających relacji w uczeniu się nowej roli społecznej i podejmowaniu samodzielnego życia.

Poradnictwo duszpasterskie

Dom zapewnia opiekę bytową kobietom w ciąży i po urodzeniu dziecka, które ze względu na trudną sytuację życiową, kryzys lub doświadczenie przemocy w środowisku rodzinnym nie mogą bezpiecznie urodzić tam dziecka i przebywać z nim w pierwszych miesiącach po urodzeniu.

W Domu Samotnej Matki panuje rodzinna atmosfera sprzyjająca odbudowaniu poczucia bezpieczeństwa kobiet, które zostały odrzucone przez najbliższych z powodu nieoczekiwanej ciąży i urodzenia dziecka. W okresie jednego roku Siostry Nazaretanki pracujące w krakowskim DSM odbierają ponad 100 telefonów zgłoszeń od kobiet w ciąży, które ze względu na sytuację życiową potrzebują pomocy w postaci schronienia, zapewnienia bytu i opieki okołoporodowej. Świadczy to o dużej potrzebie funkcjonowania takich miejsc jak DSM.

Matki oraz ich dzieci otrzymują pobyt w domu, zapewnione jest im wsparcie w zakresie opieki okołoporodowej. Mogą liczyć także na dostęp do pomocy psychologicznej i terapeutycznej, socjalnej, prawnej oraz duszpasterskiej. W dalszym etapie pobytu kobiet w domu opracowywane i realizowane są programy usamodzielniania. Świadczona pomoc i pobyt mieszkanek w domu współfinansowane są z Funduszu SOS Archidiecezji Krakowskiej.

Na skróty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram